اثر پای دوست

در بین دو چشمانم اثر پایت دیدم

در ضربان قلبم مهر و وفایت دیدم

اندرجبین‌روحم‌صدق وصفایت‌پیداست

در آینة دلم قد رسایت پیداست

در بین آتش و غم لطف زیبایت آمد

درهر شبِ یلدا پیک صبایت آیت آمد

در این دیار غربت احساس غربت من

تنها ببر بگرفت فرجام و فرصت من

کاش‌آب‌وخاک‌عالم‌یکسره‌نیست‌می‌بود

احساس‌غربت‌وغم‌یکباره‌نیست می‌بود

      قربانعلی هادی (صهبا سهیل)

/ 0 نظر / 21 بازدید