راه‌کارهای وحدت

چکیده

این پژوهش در سه فصل تدوین شده است، که فصل اول؛ شامل کلیات موضوع در سه گفتار ارایه شده است. گفتار اول به تعریف و حدت از دو منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته وانگهی مفهوم وحدت اسلامی، اجتماع و جامعه را تبیین نموده است. گفتار دوم شامل طرح پیشینة موضوع در دو بخش تاریخی و نگارشی می‌باشد. و گفتارسوم، تبیین ضرورت و اهداف را به عهده دارد، که در آنها ایجاد همسویی علمی و عملی مسلمانان، تقویت پژوهش آزاد و علمی، و پیشنهاد راه‌کار مسالمت‌آمیز زندگی بر اساس قرآن کریم مهم جلوه می‌کنند.

فصل دوم؛ به تبیین وحدت از نگاه قرآن اختصاص دارد، که در دو گفتار بیان گردیده است. گفتار اول مبانی وحدت را با آیه‌های قرآنی با تأکید بر خالق و خلقت واحد و امت واحده تحلیل می‌کند؛ و با نگرش بر منشأ خلقت واحد و پیروی از رهبر واحد، وحدانیت الهی را از مبانی مهم و برجستة وحدت می‌داند. گفتار دوم عوامل ایجاد وحدت را با تکیه برآیه‌های قرآنی تبیین می‌نماید، که تقوای الهی، الفت و دوستی بین مسلمانان و انسانها و اعتصام به حبل‌الله، از جمله عوامل برجسته و مؤثر در پیدایش وحدت به شمار می‌رود.

فصل سوم؛ در دو گفتار موانع و راه‌کارهای وحدت را توضیح می‌دهد، که در گفتار اول موانع به بیرونی و درونی تقسیم شده‌، از آن میان سلطة غرب و ناسیونالیسم قابل یاد آوری است. در گفتار دوم راه‌های ایجاد وحدت در مؤلفه‌های اعتقادی، علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، که ایمان به خدا، اعتصام به حبل‌الله، مناظرات علمی، توجه به مشترکات و حفظ حرمت همدیگر از شاخصه‌های مهم وحدت آفرین در بین جامعه می‌باشد. در نهایت این پژوهش با طرح نتیجه پایان یافته است.

/ 0 نظر / 22 بازدید