اثر پاي دوست

mji4oX.jpg

در بين دو چشمانم اثر پايت ديدم

در ضربان قلبم مهر و وفايت ديدم

اندرجبين‌روحم‌صدق وصفايت‌پيداست

در آينة دلم قد رسايت پيداست

در بين آتش و غم لطف زيبايت آمد

درهر شبِ يلدا پيك صبايت آيت آمد

در اين ديار غربت احساس غربت من

تنها ببر بگرفت فرجام و فرصت من

كاش‌آب‌وخاك‌عالم‌يكسره‌نيست‌مي‌بود

احساس‌غربت‌وغم‌يكباره‌نيست مي‌بود

        صهبا سهيل

/ 1 نظر / 15 بازدید
سها مؤمني

شعر با احساسي گفتيد.