اخبار

تشكيل کميسيون براي مذاکره بامخالفان(طالبان و حكمتيار)در مشرانوجرگه
مشرانوجرگه تشکيل شدن کميسيوني براي مذاکره بامخالفان دولت، تحت عنوان «کميسيون مصالحه ملي» را تصويب نمود.
درجلسه امروزمشرانوجرگه, همچنان سناتوران روي تشکيل شدن کميسيون پيشنهادي که از سوي کميسيونمصونيت و امتيازات مشرانوجرگه پيشنهاد شده بود، نيز بحث و تبادل نظرکردند.
سرانجام پس از اين بحث‏ها، کميسيون مصالحه ملي که به هدف مذاکره بامخالفان دولت به خصوص طالبان و حزب اسلامي حکمتيار با اکثريت آراء تشکيلگرديد.
اين کميسيون که مرکب از اعضاي کميسيون‏هاي 16گانه مشرانوجرگه مي‏باشد بهرياست پيرسيد ابراهيم گيلاني، رئيس کميسيون اقوام و قبايل مشرانوجرگه تشکيل گرديدهاست. اين کميسيون 21 عضو دارد.
در پايان جلسه امروز آقاي امين الدين مظفري منشيمشرانو جرگه به خبرنگاران گفت که طرح مصالحه ملي برخواسته از مجلس سنا ميباشد که بهتاسي از آن با مخالفين دولت يعني طالبان،گروه حکمتيار وساير ناراضيان دولت راهمصالحه و تفاهم در پيش گرفته خواهد شد .
اما عده از صاحب نظران و برخي ازسناتوران براين باور هستند که تشکيل شدن چنين کميسيون هاي چندان موثر نمي باشد ،زيرا مخالفان اعتنايي به آن ندارد. آنان اين سئوال را مطرح مي کنند که کميسيونتحکيم صلح به رهبري آقاي مجددي يک سال و شش ماه پيش تشکيل شد تا بحال چه کرده استکه اين کميسيون بتواند کاري انجام بدهد.
مشرانو جرگه روز هاي فرد هفته جلسهعمومي دارد.

 

مقامات رسمي افغانستان به روزجمعه12/8/1385 گفته اند که: جنگجويان مظنون

نثاراحمد پيکارمعاون قوماندان پوليس ولسوالي ادرسکن گفته است که دراواخرروزپنجشنبه ، موترگزمه پوليس به ضرب مسلسلها سوراخ سوراخ گشته است.درجمله کشته شدگانقوماندان پوليس ولسوالي ادرسکن نيزشامل مي باشد.

دراين ميان شوراي امنيت براي حقيقت يابي اوضاع هيئتي به افغانستان مي فرستد:

بنابه اظهاررئيس موجوجود شوراي امنيت سازمان ملل متحد، شوراي نامبرده درنظرداردهفته آينده يک هيئت عالي رتبه را براي حقيقت يابي درمورد خطري که ازجانب طالبانوالقاعده متوجه افغانستان است ، اعزام دارد. دراواخرماه سپتمبرحامد کرزي رئيس جمهورافغانستان گفته بود که پرويز مشرف همتايپاکستاني اش وعده نموده است تا پيکارجويان اسلامگرا ومدارس ديني درپاکستان را کهمنبع تغذيه افراط گرايي درافغانستان اند سرکوب نمايد.

قراراست هيئت به تاريخ دهم ماه نومبرازاسلام آباد به افغانستان مواصلت  نمايد.

 علاوه براين يک گروه تحقيقي معتبربين المللي حامد کرزي را به مبارزه جديد عليهفساد دردستگاه دولت فراخوانده است.

 

جلسه مشورتي نحوه برگزار شدن اجلاس سران اقوام
نحو برگزار شدن جلسه رهبران اقوام دو طرف خطديورند, بتاريخ 10/8/85 در جلسه تحت رياست حامدکرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان، در مقررياست جمهوري بررسي شد.
به اساس گزارش دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري, دراين جلسهپروفيسور صبغت الله مجددي رئيس مشرانو جرگه، استاد عبدالرب رسول سياف، احمد ضيامسعود معاون اول رياست جمهوري، استاد خليلي معاون دوم رئيس جمهوري, محمد يونسقانوني رئيس ولسي جرگه، قضاوت پوه مولوي فضل هادي شينواري رئيس شوراي سراسري علمايافغانستان، مارشال محمد قسيم فهيم مشاور ارشد رئيس جمهور، جنرال سردارعبدالولي،عزيز الله واصفي، استاد محقق، هدايت امين ارسلا وزير ارشد، وزراي خارجه، ماليه،حج واوقاف، فرهنگ و جوانان، معين وزارت امور داخله، زلمي رسول مشاور امنيت ملي، امراللهصالح رئيس عمومي امنيت ملي و داکتر فاروق وردک رئيس عمومي اداره امور و دارالانشايشوراي وزيران اشتراک داشتند.
در اين جلسه، اشتراک کننده گان در مورد ترتيبات،چگونگي و فراهم آوري مقدمات تدوير جرگه هاي امن منطقوي در دو طرف خط ديورند، بصورتهمه جانبه بحث و تبادل نظر نموده، نظريات و مشوره هاي خود را ارائهنمودند.

 

با استفاده ازماشيندارهاي ثقيل بريک گزمه پليس درولايت غربي هرات  حملهنموده ، شش تن ازپوليسان را به قتل رسانده وسه تن ديگررا زخمي ساختهاند.

/ 0 نظر / 19 بازدید