کشور عربستان به ارزش 25 هزار دالر امريکايي به پوهنتون تعليم و تربيه کابل مساعدت نمود

کشورعربستان سعودي به ارزش بيست و پنج هزار دالر امريکايي و يکتعداد وسايل مورد ضرورت پوهنتون تعليم و تربيه کابل را امروز به وزارت تحصيلات عالي مساعدت نمود .
پوهاند سيد نعيم عالمي رئيس پوهنتون تعليم و تربيه شهر کابل حين تسليم مساعدت مذکور گفت: وسايل مذکور شامل بيست پايه کمپيوتر، سه صد و پنجاه جلد کتاب درسي، دو پايه ويديو، چهار پايه تايپ، دو پايه تلويزيون، دو پايه پروجکتور، يک پايه ماشين فوتوکاپي و هفت پايه ميزميباشد که جهت رفع نيازمنديهاي محصلين ديپارتمنت زبان وادبيات عربي به آن پوهنتون مساعدت شده است .
داکتر محمد اعظم دادفروزير تحصيلات عالي ضمن قدرداني از مساعدت کشورعربستان سعودي کمک هاي بيشتر آن کشوررا با وزارت تحصيلات عالي آرزو نمود .
دراين محفل سفيرعربستان مقيم کابل با يادآوري از همکاري هاي کشورش در گذشته با مردم افغانستان، دوام همکاري و کمکهاي آن کشور را درعرصه هاي مختلف با افغانستان وعده داد .

/ 0 نظر / 16 بازدید